Obchodné podmienky - LH PAPIER

Prejsť na obsah

Obchodné podmienky

Kde nás nájdete
1. Všeobecné ustanovenia
 • 1.1. Tieto     všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných     strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým     je firma LH papier, (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim,     ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke     elektronického obchodu predávajúceho.
Orgán dozoru:
 •     Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
      Inšpektorát SOI pre Košický kraj
      1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky     predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné     obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú     vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej     stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe     ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej     stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky     vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní     kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.
 • 1.3.     Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.     V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu     zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných     obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred     všeobecnými obchodnými podmienkami.
 • 1.4. Zoznam     tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú     prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru     a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených     tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky     kupujúceho.
2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy
 • 2.1. Kúpna     zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy     kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného     predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného     formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme     telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len "objednávka").
 • 2.2.     Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické     alebo e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní     objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po     overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim     označené ako "potvrdenie objednávky". Automaticky vykonávané     oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho,     ktoré obdržíte na Vašu e-mailovú adresu ihneď po odoslaní Vašej     objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Na Vašu     e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie     informácie ohľadom Vašej objednávky.
 • 2.3.     Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii     tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene     tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov     a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene,     podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta     doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno,     sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.) prípadne     iné údaje.
 • 1.4.     Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo     telefonicky predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia     objednávky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je     povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis     objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje     kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade,     že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase     do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo     jej časť v lehote 7 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový     účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia     kúpnej ceny.
3. Práva a povinnosti predávajúceho
 • 3.1. Predávajúci     je povinný:
  •  
  • dodať      na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar      v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho      alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie      a ochranu,
  •  
  • zabezpečiť,      aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR
  •  
  • odovzdať      kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej      podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie      doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom      jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad)
 • 3.2.     Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od     kupujúceho za dodaný tovar.
 • 3.3.     Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob     alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote     určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v     internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení.     O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo     e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné     prostriedky vrátené v lehote 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s     predávajúcim nedohodne inak.
4. Práva a povinnosti kupujúceho
 • 3.1. Kupujúci     je povinný:
  •  
  • prevziať      zakúpený alebo objednaný tovar,
  •  
  • zaplatiť      predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti      vrátane nákladov na doručenie tovaru,
  •  
  • nepoškodzovať      dobré obchodné meno predávajúceho,
  •  
  • potvrdiť      v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním      poverenej osoby a pečiatkou, ak je tá dostupná
 • 4.2.     Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne     a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní     objednávky.
5. Dodacie a platobné podmienky
 • 5.1. Tovar     je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov     a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke     elektronického obchodu predávajúceho.
 • 5.2.     Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať     kupujúcemu v lehote do 3 pracovných dní od dodania tovaru dodávateľom     alebo výrobcom tovaru predávajúcemu.
 • 5.3.     Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené     v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak     dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci     je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj     opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie.     V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty     uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii objednávky alebo     jednostranne predĺženej predávajúcim, je predávajúci oprávnený účtovať     kupujúcemu skladné vo výške 20,00 € za každý deň uskladnenia tovaru. Po     uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je     predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej     osobe. Po predaní dohodnutého tovaru tretej osobe sa záloha za dohodnutý     tovar zaplatená kupujúcim započíta v celej výške na zmluvnú pokutu,     ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu.
 • 5.4.     Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred     uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.
 • 5.5. Váha,     rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch,     prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na     internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými     údajmi.
 • 5.6.     Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky     predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.
 • 5.7.     V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené     v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne     alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad     svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve     a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba     splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná     predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu     o zaplatení tovaru a písomné plnomocenstvo. Ak bude potrebné dodávku     tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom     v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci,     a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej     zmluve a skladné vo výške uvedenej v bode 2 tohto článku týchto     všeobecných obchodných podmienok. Tovar sa považuje za dodaný okamihom     doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky     a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho     oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca     vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.
 • 5.8.     Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal     hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal     tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť     dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru.     V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť     záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť     potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného     predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru,     zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať     kupujúcemu nový tovar.
 • 5.9.     Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote     uvedenej v 5.2. Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a     predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v     lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným     prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.
 • 5.10.     Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru e-mailom. Tam kde je nutný     záručný list, dostane ho v balení.
 • 5.11.     Spôsoby platieb: V hotovosti pri prevzatí tovaru alebo prevodom na účet.
6. Kúpna cena
 • 6.1.     Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú     v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného     v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru     (ďalej len "kúpna cena") formou hotovostnej platby     v určenej prevádzkarni predávajúceho, dobierkou v mieste dodania     tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby     alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený     v záväznej akceptácii objednávky.
 • 6.2.     Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny     právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.
 • 6.3.     V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu     bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá     kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
 • 6.4.     Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar     v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
 • 6.5.     V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar     dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej     zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade     s platnými právnymi predpismi SR.
 • 6.6.     V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy pred zaplatením celej     kúpnej ceny, zmluvné strany sa dohodli, že zaplatená záloha na kúpnu cenu     sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný     kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté     inak.
 • 6.7.     V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri     prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený     odstúpiť od kúpnej zmluvy a zaplatená záloha na kúpnu cenu sa     započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci     zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.
 • 6.8.     Náklady spojené s montážou a vynáškou nie sú zahrnuté     v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný     kupujúcemu poskytnúť.
 • 6.9. Všetky     akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je     uvedené inak.
7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare
 • 7.1.     Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením     celej kúpnej ceny za tovar.
 • 7.2.     Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď     prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak     v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom     a kupujúci tovar neprevezme.
8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)
 • 8.1. BEZPEČNOSTNÁ     POISTKA ..............– všetky záručné reklamácie, kde sa závada prejaví     do 30 dní od prevzatia tovaru riešime výmenou tovaru za nový kus.     Pokiaľ tovar nie je v daný moment na sklade, bude Vám v najkratšom možnom     termíne objednaný alebo Vám umožníme výber iného tovaru v rovnakej     hodnote. Pre urýchlenie riešenia reklamácie výmenou za nový kus do 30 dní     od zakúpenia, musí byť reklamovaný tovar vrátený kompletný (tzn. vrátane     všetkého príslušenstva, manuálov, a pod..). Garancia výmeny sa nevzťahuje     na mechanicky poškodený tovar. neoSun s.r.o. ponúka možnosť vrátenia     nepoužitého tovaru podľa zákonom stanovenej lehoty 7 dní. Tovar však musí     byť v originálnom obale, nepoužívaný a kompletný. V prípade záujmu o     vrátenie použitého tovaru ponúkame na vrátenie čiastku zodpovedajúcu     hodnote použitého tovaru. Zákazník, ktorý nakupuje tovar v rámci svojej     obchodnej činnosti a tento tovar nie je určený k ďalšiemu predaju, môže     odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Využitie lehoty na     vrátenie tovaru nie je možné pri výrobkoch, ktoré zákazník získal v reklamačnom     konaní (výmena za nový kus).
 • 8.2.     Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu     bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného     poriadku.Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis     sú uvedené na zadnej strane záručného listu, resp. Vám v prípade potreby     poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.
 • 8.3. Na     vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok.      Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol     riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane     údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných     opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z.     o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.     372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len     "Zákon").
 • 8.4.     Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od     predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke     elektronického obchodu predávajúceho.
 • 8.5.     Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné     prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.
 • 8.6.     Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar,     ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci,     vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
 • 8.7.     Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ     tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len     keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.
 • 8.8. Počas     záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po     predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému     zástupcovi predávajúceho spolu so záručným listom a dokladom o zaplatení.
 • 8.9. Ak     tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu     v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods.     2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho na     vlastné náklady a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí     ho predávajúcemu. Podobu formulára určí predávajúci a jeho vzor     umiestni na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci je povinný vo     formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Zákazník má právo     uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie     záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je     uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť     predávajúci. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť     predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
  •  
  • doručenie      vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho      predávajúcemu,
  •  
  • doručenie      reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu,
  •  
  • doručenie      prístupových kódov, hesiel a pod. k tovaru od kupujúceho      predávajúcemu.

Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu a ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
    
  • doručenie      vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho      predávajúcemu,
  •  
  • vykonanie      obhliadky reklamovaného tovaru treťou osobou, určenou predávajúcim, ktorá      o obhliadke vydá kupujúcemu písomné potvrdenie,
  •  
  • doručenie      prístupových kódov, hesiel a pod. k tovaru od kupujúceho      predávajúcemu.

Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe).
 • 8.10.     Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni,     v ktorej je prijatie reklamácie možné, teda vo svojom sídle alebo     u určenej osoby v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona.
 • 8.11.     V mieste určenom podľa bodu 8.9 týchto všeobecných obchodných     podmienok na prijímanie reklamácií je predávajúci povinný zabezpečiť     prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s ust.     § 18 ods. 3 Zákona.
 • 8.12.     Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez     zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na     bezplatné odstránenie vady.
 • 8.13.     Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení     reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme     mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady     tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho     právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623     Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom     prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o     uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie     doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však     spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie     sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie     reklamácie iným spôsobom.
 • 8.14. Na     základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. §     622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo     určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2     písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku     reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje     zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa     začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie     predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených     prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však     nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí     lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť     alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného     konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou     dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami.
      
      Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od     uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím     len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou,     notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej     len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného     posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na     odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením     tovaru.
      
      Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia     kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila,     je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci     zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie     určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného     posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené     náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak     kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za     reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania     odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný     kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky     náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým     súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno     zamietnuť.
 • 8.15.     Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim     v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých     s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva     uzatvorená, musel vedieť.
 • 8.16.     Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný obdobný tovar     s porovnateľnými technickými parametrami.
 • 8.17. Nárok     na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
  •  
  • nepredložením      dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva      alebo dokumentácie tovaru,
  •  
  • neoznámením      zjavných vád pri prevzatí tovaru,
  •  
  • uplynutím      záručnej doby tovaru,
  •  
  • mechanickým      poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
  •  
  • používaním      tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou,      chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
  •  
  • neodborným      zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
  •  
  • poškodením      tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore      s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami,      technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
  •  
  • poškodením      tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
  •  
  • poškodením      tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
  •  
  • neodborným      zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou      či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
  •  
  • zásahom      do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
 • 8.18. Predávajúci     je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z     nasledujúcich spôsobov:
  •  
  • odovzdaním      opraveného tovaru,
  •  
  • výmenou      tovaru,
  •  
  • vrátením      kúpnej ceny tovaru,
  •  
  • vyplatením      primeranej zľavy z ceny tovaru,
  •  
  • písomnou      výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
  •  
  • odôvodneným      zamietnutím reklamácie tovaru.
 • 8.19.     Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie     a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do     30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa     poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom     E-mailu.
 • 8.20.     Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je     pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa     prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich     s tovarom oprávnenou osobou.
 • 8.21.     Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar     z dôvodu záručnej opravy tovaru.
 • 8.22. V     prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude     uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na     základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu.     v prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od     prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
 • 8.23. Všetky     právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.
 • 8.24. Pokiaľ     ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od     rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 8.13. týchto reklamačných     a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:
  •  
  • predávajúci      zabezpečí odstránenie vady, alebo
  •  
  • predávajúci      vadný tovar vymení.
 • 8.25. Pokiaľ     sa jedná vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát     opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych     odstrániteľných vád, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne     užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia     kupujúceho podľa bodu 8.13. týchto reklamačných a obchodných     podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:
  •  
  • výmenou      tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických      parametrov, alebo
  •  
  • v prípade,      že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu      vystavením dobropisu na vadný tovar.
 • 8.26.     Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na     uplatnenie reklamácie.
 • 8.27. Pre     účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje     výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako tri krát.
 • 8.28. Pre     účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje     výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.
 • 8.29. Pre     účely reklamácie sa za dobu, ktorá je považovaná za dobu, počas ktorej     nemôže kupujúci riadne užívať tovar doba, počas ktorej po uzavretí kúpnej     zmluvy nemôže kupujúci pre vady tovaru užívať tovar spolu viac ako 100     dní.
 • 8.30. Oprávnenie     kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil     svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru     podľa bodu 8.8. týchto reklamačných a obchodných podmienok     skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je     oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať     reklamáciu opakovane.
 • 8.31.     V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené     zamietnutie reklamácie, ale vada výrobku objektívne jestvuje a nebola     odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie vady     tovaru prostredníctvom súdu.
9. Osobné údaje a ich ochrana
 • 9.1.     Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou     osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko,     adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, rodné číslo, číslo telefónu     a mailovú adresu.
 • 9.2.     Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou     osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla     vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.
 • 9.3.     Kupujúci uzavretím kúpnej zmluvy vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust.     § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov     v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci     spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené     vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho     a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.     Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím     osobných údajov inej osobe. Predávajúci sa zaväzuje, že bude     s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať     v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje     predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania     osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania     zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so     spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou     formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania     súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
 • 9.4.     Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 1 písm. c) ZnOOÚ     osobné údaje bude získavať výlučne na účel uzavretia kúpnej zmluvy medzi     predávajúcim a kupujúcim.
 • 9.5.     Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 1 písm. e) ZnOOÚ     bude získavať osobné údaje na iné účely ako sú uvedené v bode 9.5.     ORP osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali     výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené     a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na     iné účely.
 • 9.6.     Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 1 písm. i) ZnOOÚ     bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať     spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym     predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas     dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia     zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej     predávajúcemu.
 • 9.7.     Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:
  •  
  • vo      všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich      osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 26 ods. 3 ZnOOÚ;      pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 4 písm. b) ZnOOÚ je kupujúci      oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
  •  
  • vo      všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého      získal jej osobné údaje na spracúvanie,
  •  
  • vo      všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, ktoré sú      predmetom spracúvania,
  •  
  • opravu      jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú      predmetom spracúvania,
  •  
  • likvidáciu      jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania podľa § 13 ods.      1 ZnOOÚ; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné      údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
  •  
  • likvidáciu      jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k      porušeniu zákona.
 • 9.8. Právo     kupujúceho možno obmedziť len podľa odseku 1 písm. d) a e) ZnOOÚ, ak     takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by     bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody     iných osôb.
 • 9.9.     Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho     namietať voči
  •  
  • spracúvaniu      jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané      na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
  •  
  • využívaniu      osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) 9.8.na účely priameho      marketingu v poštovom styku, alebo
  •  
  • poskytovaniu      osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) 9.8.na účely priameho      marketingu.
 • 9.10.     Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec     neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať
  •  
  • voči      spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 7 ods. 4 písm. a), e), f)      alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o      neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré      sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných      údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že      námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje,      ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a      zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,
  •  
  • a      nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne      účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na      základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov.      Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia      metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci      je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu      pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe      preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote      podľa § 21 ods. 3 ZnOOÚ. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to      ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú opatrenia na zabezpečenie      oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak rozhodnutie bolo prijaté v      priebehu uzatvárania alebo plnenia zmluvy uzatváranej medzi predávajúcim      a kupujúcim za predpokladu, že sa vyhovelo požiadavke kupujúcedho, ktorá      je obsahom zmluvy, alebo kupujúcemu bolo na základe dohody udelené právo      kedykoľvek počas platnosti zmluvy uplatniť svoj názor.

Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mala podľa ZnOOÚ môže uplatniť blízka osoba. Požiadavky kupujúceho podľa § 20 ods. 1 písm. a), d) až f) ZnOOÚ splní predávajúci bezplatne. Informácie podľa § 20 ods. 1 písm. b) a c) ZnOOÚ predávajúci poskytne kupujúcemu bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Predávajúci vyhovie požiadavkám kupujúceho podľa § 20 ZnOOÚ a písomne ju informuje najneskoršie do 30 dní od ich prijatia. Obmedzenie práv kupujúceho podľa § 20 ods. 1 písm. d) a e) ZnOOÚ predávajúci bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a úradu.
10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
 • 10.1. Predávajúci     je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade z dôvodu vypredania     zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ     tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak     závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností     predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci     alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho     spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote     určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v     internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite     informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar     dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od     zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.
 • 10.2.     Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných     dní od prevzatia tovaru podľa 5 týchto všeobecných obchodných podmienok     bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000     Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom     predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane     spotrebiteľa pri zásielkovom predaji").
 • 10.3.     Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci     včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10     Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
 • 10.4.     Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou vo forme     vyplneného formulára, ktorého podobu určí predávajúci a jeho vzor     umiestni na internetovej stránke predávajúceho.
 • 10.5.     Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných     obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo     a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má     predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú     adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť     predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie,     návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod.     a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky.
 • 10.6. V     prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý     nie je použitý, nachádza sa v nepoškodenom pôvodnom obale a nie je     poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu     cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo je časť v     lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru     predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.
 • 10.7. V     prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý     je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už     zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky     alebo je časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o     hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň     používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu     v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia     tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený     kupujúcim.
 • 10.8.     Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu     vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti     s objednaním tovaru, ak kupujúci spolu s tovarom predloží     predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré     kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na     vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne     nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol vadný. Za tovar     plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej     alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na     internetovej stránke predávajúceho.
 • 10.9. Za     náklady, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním     tovaru sa považujú náklady na uskutočnenie objednávky, najmä cena za     uskutočnenie telefonického hovoru, ktorým kupujúci urobil návrhu na     uzavretie kúpnej zmluvy, alebo cena za pripojenie kupujúceho na     internetovú stránku predávajúceho, počas ktorej kupujúci vyplnil a odoslal     formulár na objednanie tovaru na internetovej stránke alebo napísal     a odoslal mail s objednávkou tovaru v trvaní 30 minút.
 • 10.10.     V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode     10.4. a 10.5. týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od     kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je     povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu     nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.
11. Záverečné ustanovenia
 • 11.1.     Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných     podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných     obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke     elektronického obchodu predávajúceho.
 • 11.2.     V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme,     akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
 • 11.3.     V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu     používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu podľa bodu 5.7.     týchto všeobecných obchodných podmienok do dňa doručenia tovaru     predávajúcemu podľa bodu 11.4. týchto všeobecných obchodných podmienok.
 • 11.4.     Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo     forme e-mailových správ.
 • 11.5. Na     vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú     príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č.     22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona     č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany     spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov     v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov     a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
 • 11.6. Tieto     všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím     kúpnej zmluvy.
 • 11.7.     Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné     podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.     
Návrat na obsah